Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışan ( Taşeron İşçi) İSG Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

 Döküman No:TL-17
 Yayın No : 01
 Yayın Tarihi:  13/04/2016

Çalışan ( Taşeron İşçi) İSG Talimatı

 Revizyon Tarihi:  …./…./2016
 Revizyon Sayısı:00
 Sayfa No: 1 /6
 1. Okulda/Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
 2. Okulda/Kurumda sorumlu ve ilgilileri tarafından, tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü talimatlara uyulacaktır.
 3. Şahsınıza verilen görev, size tarif edildiği şekilde yapılacak, amirinizin verdiği emirlere uyulacaktır.
 4. Okulun/Kurumun muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı (ikaz) levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.
 5. Uyarı (ikaz)  levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirilmeyecektir.
 6. İşin  gereği  olarak  şahsınıza  verilen  kişisel  koruyucular (baret ,miğfer, emniyet (güvenlik)  kemeri,  lastik  çizme,  gözlük……..v.s.) “Zimmet Formu”  ile alınacak ve devamlı  olarak  kullanılacaktır. Bu malzemeleri eskitir,  kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisi alınacaktır. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapılmayacaktır.
 7. Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerleri takılacak ve halat sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya geçirilecektir. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, ambardan halat alınarak ve güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlanacaktır.
 8. Şahsınıza verilen, kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanılarak, muhafaza edilecektir.
 9. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için ambara teslim edilecektir.
 10. Beraber çalışılan işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışılacaktır.
 11. Okulda/Kurumda çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel ortalıkta bulundurulmayacaktır.
 12. Okulda/Kurumda çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeden, araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.
 13. Cam, saç ve çimento harçla levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çalışılacağı zaman ilk önce işyeri ile ilgili ve sorumlularından çatı merdiveni temin edilecek ve kullanılarak, buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.
 14. İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapılacak. Bu korkuluklar, esas korkuluk yapılıncaya kadar sökülmeyecektir.
 15. Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (Örneğin;  Asansör,  aydınlık…….v.s.) boşluğu  korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır. Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökülmeyecektir.
 16. İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk, kapak yok ise herhangi bir nedenle gezilmeyecek, bulunulmayacak, yatılmayacaktır.
 17. Okul/Kurum sahası içinde hiçbir şekilde yatılmayacak ve uyunmayacaktır.
 18. Okulda/Kurumda şaka yapılmayacaktır.
 19. Girilmesi yasaklanan yerlere girilmeyecektir.
 20. Kuvvetli rüzgâr alan kısımlarda yetkiliyi ve iskelenin kurulması beklenecektir. Harici iskele kurup sorumluların izni ve haberi olmadan çalışılmayacaktır.
 21. Okul/Kurum içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi,  dere, nehir gibi yerlere kati surette girilmeyecek. Okul/Kurum sahası içinde bu gibi yerlerde çalışılması gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girilecektir.
 22. Okuldan/Kurumdanizinsiz ayrılmayacak, işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul edilmeyecektir.
 23. Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verilecektir.
 24. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içilmeyecek, ateş yakılmayacaktır, açık alevli cihaz kullanılmayacak, kaynak yapılmayacaktır.
 25. Okulda/Kurumda vukua gelen en küçük bir yangın derhal sorumlu ve ilgililerine haber verilecektir.
 26. Yağ,  akaryakıt,  boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanılmayacak.
 27. Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda,  içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili madenler bulunan yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.
 28. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, içinde köpük, karbondioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanılacak.
 29. Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız taktirde kazı işlemi durdurulacak, sorumlu ve ilgililere haber verilecektir. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, derhal uzaklaştırılacaktır. Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilecektir.
 30. Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma mahali terkedilecek. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilecek. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilecektir.
 31. Bir buçuk metreden daha derin kazılar şevli yapılacak. Bu derinlikten sonra kazı şevsiz yapıldığı taktirdeiksa (tahkimat)  yapılacaktır.
 32. Bir buçuk metreden daha derin kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip çıkılacaktır.
 33. Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal ipleri alınıp ve kullanılacaktır. Temiz hava sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.
 34. Kazı işlerinde yağış sırasında çalışılmayacak. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışılacaktır.
 35. Islak elbise ile çalışılmayacak.
 36. Su içinde çalışılması gerekiyorsa çizme kullanılacaktır.
 37. Kazıdan çıkan toprak, kazı kenarından en az bir metre uzağa atılacaktır.
 38. Kazı sahası içinde, çalışma dışında oturulmayacak, yatılmayacak veya uyunmayacaktır.
 39. Kazı işlemi sırasında ters şev verilmeyecektir.
 40. Kazının üst kenarında bulunulmayacaktır.
 41. Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girilmeyecektir.
 42. İş makineleri üzerine kati suretle binilmeyecek. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden başkası bulunmayacaktır.
 43. İskeleler sağlam malzemelerden yapılacaktır.
 44. İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol edilecek. Herhangi bir arıza mevcutsa durumu sorumlu ve ilgililere haber verilerek, giderilince çalışılmaya başlanacaktır.
 45. İskelelerde korkuluksuz çalışılmayacaktır.
 46. Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskele kurulduktan sonra iş yapılacaktır.
 47. İskele sökümü yukarıdan aşağı doğru yapılacaktır.
 48. İskele sökümü sırasında alt tarafta hiç bir kimse bulundurulmayacaktır.
 49. İskele elemanları tek tek sökülecektir.
 50. Kalıp yapımı sırasında boşluk taraflarına sağlam korkuluk yapılacaktır.
 51. Kalıp bitimi müteakip kalıbı yetkili ve sorumlu kişilere kontrol ettirilecek. Kontrol sonucu müspet çıktığı takdirde ve diğer işlemler bittikten sonra beton dökülecektir.
 52. Kalıp sökümü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
 53. Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.
 54. Sökme işi en çok iki aksin dikmeleri alınarak yapılacaktır.
 55. Sökme işi, sopa ve benzeri araçlardan yararlanılarak yapılacaktır. Kalıbı sökülecek kısım üç metreden yüksek olduğu taktirde seyyar platform kullanılacak. Bu platform üstünde işçi bulunduğu zaman platformu hareket ettirilmeyecek.
 56. Sökülen kalıp malzemeleri atılmayacak, uygun şekilde istif edilecektir.
 57. Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başkası yaklaşmayacak ve girmeyecektir.
 58. Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeye karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alınacak.
 59. Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır.
 60. El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
 61. Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.
 62. Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verilecek.
 63. Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanılmayacak.
 64. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmeyecek. Makine çalışırken yağlanmayacak ve tamirat yapılmayacak veya bakım işlemine girişilmeyecek.
 65. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda makineye ait koruyucular yerlerine takılacak. Koruyucu olmadan makine çalıştırılmayacak veya kullanılmayacak. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulacak.
 66. Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşınmayacak.
 67. Yük asansörü ile kesin olarak inip çıkılmayacak.
 68. Yük asansörü katlarda durduğu zaman,  asansöre yaklaşılmayacak.
 69. Yük asansörünün katlarda durduğu yere gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan yaklaşılmayacak.
 70. Yük asansörünün alt tarafına yaklaşılmayacak.
 71. Kova kancasına takılacak çelik halat en az üç adet U klemensi ile bağlanacak.
 72. Kancanın kovadan kurtulmaması için; mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat kullanılacaktır.
 73. Vincin kolunu, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
 74. Kovanın hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacak.
 75. Kova katlar arasında herhangi bir engele takıldığı taktirde, kova aşağı indirilecek ve engel alındıktan sonra kova tekrar yukarıya çıkarılacaktır.
 76. Kovanın içine koyulacak her türlü malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şemenin yüksekliği kova düzeyini aşmayacaktır.
 77. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri mal kilide bağlandıktan sonra taşınacaktır.
 78. Hareket sırasında kovanın alabora olmaması için kova sapı kenarındaki kilitli mandal muhakkak kullanılacaktır.
 79. Gırgır vincin hareket kolu ve el ile tutulan direk kısımlarındaki elektrik akımını zararsız hale getiren yalıtkan nitelikteki malzeme sökülmeyecek ve bu malzeme üzerine tel sarılmayacaktır.
 80. Gırgır vinci yer değiştirmelerde ve devamlı kullanırken en az haftada bir kez kontrol edilecektir.
 81. Gırgır vincin kullanılması sırasında lastik çizme veya ayakkabı,  yalıtkan eldiven, güvenlik kemeri, baret muhakkak kullanılacaktır.
 82. Gırgır vinç ile inip çıkmak kati surette yasaktır.
 83. Gırgır vinç kovasının veya malzemenin iç tarafa çekilmesi sırasında baret, güvenlik kemeri ve eldiven muhakkak kullanılacak.
 84. Kovanın veya malzemenin yukarıya çekilmesi sırasında alt tarafta kimse bulunmayacak. Kova veya malzeme uzaktan gözlenecektir.
 85. Okulda/Kurumda azami sürat 10 kilometredir.
 86. Araçların manevralarında muhakkak surette işaretçi kullanılacak ve bu kişi giriş – çıkış ve manevraları idare edecektir.
 87. Araçlar gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacaktır.
 88. Traktör şoförü yanına traktör ile römork arasına, römork üzerine hiç bir şekilde binilmeyecektir.
 89. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya ilgili amire haber verilecek.
 90. Sorumlu elektrikçiden başkası elektrik işi ile uğraşmayacaktır.
 91. Pano veya tabloya müdahale edilmesi için pano üzerine hiçbir şey koyulmayacak.
 92. Pano veya tablo çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
 93. Okulun/Kurumun muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşılmayacak ve dokunulmayacaktır. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeler yaklaştırılmayacak ve dokundurulmayacaktır.
 94. Hat, motor,  sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler;  Örneğin; Sigorta buşosonu değişmesi v.s.  ancak sorumlu kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
 95. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu elektrikçi yapacaktır. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ancak sorumlu elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu işlerle uğraşamazlar.
 96. Sorumlu kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmayacaktır.
 97. Şalter devreden çıkarılacak sonra fişi çekilecek veya sokulacak.
 98. Yer altındaki elektrik kablolarına, boru veya kazık çakmak başka bir işlem yapmak kati surette yasaktır.
 99. Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:
 • Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edilecek.
 • Güvenlik topraklaması arızalı olan alet kullanılmayacak.
 • Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 Volt) çalışılacak.
 • Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanılmayacak.
 • Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışılmayacak.
  1. Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar.
 • Şalter serbestçe açılacak. (Bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır.)
 • Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.
 • Gerilim kontrolü yapılacak ve gerilim olmadığına emin olunacak.
 • Topraklanarak ve kısa devre yapılacak.
 • Gerilim altındaki kısımların veya bölmelerin kapakları kapatılacak.
 • İşiniz bittikten sonra, gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemler tersten başlayarak yapılacak.

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »