Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanım Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

 Döküman No:TL-42
 Yayın No : 01
 Yayın Tarihi:  08/04/2016
 Kişisel Koruyucu Donanım Talimatı  Revizyon Tarihi:  …./…./2016
 Revizyon Sayısı:00
 Sayfa No: 1
 

 1. Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlara, yapılan risk analizi ve sahada mevcut şartlara bağlı olarak İSG Birimlerince karar verilerek Şantiye Şefinin onayına sunulur.
 2. Kullanıma verilen ekipman, Kişisel Koruyucu Donanım Listesi’ne kayıt edilir.
 3. Listede bulunmayan bir Kişisel Koruyucu Donanıma ihtiyaç duyulması durumunda, Şantiye İSG Sorumlusuna bilgi verilir, ekipman listeye eklendikten sonra satın alma yapılır.
 4. Kişisel Koruyucu Donanımı kullanacak olan kişi veya ekibe, seçilen KKD denettirilir, onların görüşleri alınır. Alınan görüşlere dayanılarak Kişisel Koruyucu Donanımın alımına karar verilir.
 5. Ekipmanı kullanacak kişilere Şantiye İSG Sorumluları tarafından Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilir. Ekipman kullanım eğitimi; ekipman değiştiğinde, hammadde değiştiğinde ve ekipmanı kullanan değiştiğinde tekrar verilir.
 6. Tüm kişisel koruyucu donanımların kendisi ek bir risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalıdır.
 7. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla Kişisel Koruyucu Donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu Kişisel Koruyucu Donanımlar bir arada kullanılmaya uyumlu olmalıdır.
 8. Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılma süreleri, riskin derecesine, maruziyet sıklığına, işin özelliklerine ve Kişisel Koruyucu Donanımın cinsine bağlı olarak Şantiye İSG Sorumlusu tarafından belirlenir.
 9. Ergonomi ; Tüm kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde var olan risk koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumu ve ergonomik gereksinimlerine uygun olarak sağlanır.

        

B) EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME 

 1. Her işveren ve alt işveren İşçisini; Kişisel Koruyucu Donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirir.
 2. Kişisel Koruyucu Donanımın kullanılacağı işi tanımlayan talimatta kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım belirtilir.

 C) HİJYEN 

 1. Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.
 2. Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmak üzere bir personele verildiğinde onun hijyeninden artık bu personel sorumludur.
 3. Kişisel Koruyucu Donanımlar, şantiye deposunda özel olarak ayrılmış olan bir bölümde bulundurulur. İhtiyaç halinde depo sorumlusu ile temasa geçilir. Depo sorumlusu şantiye deposunda muhafaza edilen Kişisel Koruyucu Donanımların temizlik ve bakımlarından sorumludur.

D) ŞANTİYEDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANMA TALİMATI

 

      CE İŞARETİ VE SERTİFİKASYONLAR

 1. Kişisel Koruyucu Donanımlarda “CE” sertifikasyonu aranmalıdır ve ürünün üzerinde de bu işaret yazılı olarak bulunmalıdır.
 2. Gerekli teknik özellikleri taşımayan ekipmanlar hiçbir şekilde kullanılmaz.

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN TEMİNİ VE TESLİMİ 

 1. İlk defa ihtiyaç duyulan bir ekipman için Şantiye İSG Sorumlusu, Şantiye Şefiyle temasa geçer ve malzeme talebinde bulunur. Şantiye Şefi gelen talebe göre Satın Alma Prosedürü’nü uygular.
 2. Kişisel Koruyucu Donanımlar işveren tarafından çalışanlara ücretsiz verilir. KKD’lar depoda bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan parçalarının değiştirilmesinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilerek kullanıma hazır vaziyette bulundurulur.
 3. Kişisel Koruyucu Donanımın saha şartlarında ihtiyaç duyulan bölümlere ulaşıp ulaşmadığının kontrolü Şantiye İSG Sorumlusu tarafından yapılır.
 4. Şantiyelerde İSG Sorumlusu tarafından hazırlanan Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet ve Taahhüt Tutanağı, Kişisel Koruyucu Donanımı alan ilgili personele imza karşılığı teslim edilir. Teslim esnasında Kişisel Koruyucu Donanımın kullanım şekli ve kuralları hakkında teslim edilen personele gerekli bilgiler verilir.

 

F) ŞANTİYELERDE KULLANILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 

 1. Alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacaklara koruma başlığı (baret) verilir ve baretlerin kullanıp kullanılmadıkları sürekli denetlenir.
 2. Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara ve gırgır vinçlerini çalıştıranlara emniyet kemerleri verilir.
 3. Su veya beton içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere uygun lastik çizmeler verilir.
 4. El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun olarak seçilir.
 5. Şantiyede çalışan bütün personel (Mühendis, Mimar, Tekniker, Formen, İşçi vb.) saha içerisinde çalışırken çelik burunlu iş ayakkabılarını, reflektif yelek ve baretlerini kullanırlar.
 6. Elektrikçilere verilen KKD yapılan işe ve maruz kalınan gerilim değerlerine uygun yalıtkanlığa sahip olmalıdır.

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Firm/Instruction Logo

Firm/Institution Name

Document No:TL-42
Publication No : 01
Publication Date:  13/04/2016
INSTRUCTIONS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Revision Date:  …./…./2016
Revision Number:00
Page Number: 1 /2

 INSTRUCTIONS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

          Introduction

 1. 1-Based on the risk analysis and the conditions on the field,work place and health and safety department decides the personal protective equipment that will be used in the field.After  that it should be Submitted to workplace chief for approval.2-The  equipment that is approved for usage gets registrated to the list of  personal protection equipment.3-İf there is a need for a personal  protection equipment that is not on the list,the person who is in charge of the workplace work and safety department should be informed.After adding ‘the equipment’ on the list,it is available for purchasing.4-The chosen equipment must be tried by the person or the team that will be using it and their opinions should be received about the equipment per se.Based on the received opinions and deciding,equipment should be purchased.

  5-The people who are in charge of WHS in the workplace gives practical training about the usage of personal protective equipment to the people who will be using the equipment.This training is repetitive whenever the equipment,raw material or the person who uses the equipment changes.

  6-All of the personal protective equipment should be compatible for preventing the risks  without causing another risks.

  7- If there are multiple risks and  usage of multiple equipment are needed,these equipments  should be compatible while being used.

  8-Whoever is in charge of building site’s WHS department,must detect degrees of risk,usage duration of personal protective equipment and frequency of exposure of the  equipment based on the type of equipment.

  9-Ergonomy;All of the personal protective  equipment that are provided shall be compatible for risk conditions in the workplace,for the worker who uses the equipment and for the ergonomical requirements.

   

  Training and Teaching

  • Lecturer shall inform All employers and subordinate employer workers about against which risks will they be using the protective equipments.
  • In the instructions which defines the work that needs the usage of equipment,personal protective equipment shall be stated.

   

  C) Hygiene

  1-If there are multiple conditions that requires usage of personal protective equipment by multiple individuals,all preventive actions shall be taken  in case of any hygiene and health problems might occur.

  2-After personal protective equipment is given to a worker, he or she  is responsible for  the hygiene of the equipment.

  3-Personel protective equipments should be stocked in building site’s warehouse which is reserved for this purpose.İf there is a need for an equipment,contacting with the person who is in charge of the warehouse is imperative.The person who is in charge of building site’s warehouse is responsible for all of the equipment’s hygiene and maintenance.

  D) Usage Instructions For Personal Protective Equipments In Workplace

  CE Sign and Certifications

  1-On the personal protective equipment’s surface ‘CE’ certification must be written and must be looked for one.

  2-Equipment that don’t provide technical features are not allowed for usage.

  Procurement And Delivery Of The Equipment

  1-If there is a need for an equipment that has never bought before,the person who is in charge of WHS in the workplace contacts with workplace chief and requests one.Workplace chief implements Purchasing Procedure by request.

  2-Employer must give equipment to employees free of charge.After the maintenance and repair process in the storage and changing needful components,equipment must conserved hygienically and be ready for usage.

  3-The person who is in charge of WHS in the workplace checks if the equipment reached the department that needed the equipment in the field conditions.

  4-The ‘Personal Protection Debit and Undertaking Report’ which has been finished by the person who is in charge of WHS in the workplace must  hand over to the employee who received the equipment.While handing over the report to the employee,he or she is also must get informed about usage pattern and the rules of the equipment.

  F)Personal Protective Equipment That is Mandatory in Building Sites

   

  1-Helmets must be distributed to employees  who Works at the places where it is possible for a tool,component,material to fall over them.Checking employees frequently whether if they are wearing the helmet or not is crucial.

  2-Safety belt must be distributed to the employees who work at the places that have risk of falling and sliding and also if the height is more than 3 meters from floor is also another condition.Safety belts also must be distributed to employees who place tiles also to painters and crane workers.

  3-Appropriate rubber boots must be given to employees who work in  water and concrete.

  4-Gloves that will be used for protecting hands and arms should be appropriate for worker’s hands and for his or her work.

  5-Every employee that works in building site(engineer,architect,tecnician,worker etc.)obliged to wear steel nose shoes, reflexive vests and helmets.

  6-Equipment that is given to electricians must be appropriate for the work and must be instulated enough for the amount of the voltage that is exposed by workers.

FOR PDF CLICK ON

FOR WORD CLICK ON

 

 

Translate »